banner (3)

BIZ hakda

Kompaniýanyň profilleri

Biz kim?

“Aohui Sowgatlar çäklendirilen” 2009-njy ýylda esaslandyryldy, biz her dürli hünärli öndürijiadaty metal mahabat sowgatlary, mahabat sowgatlary, nyşan, dodak çeňňegi, teňňeler, medallar, açar zynjyrlar, guşak çelekleri, çüýşeleri açýanlar, bellikler, holodilnik magnitleri, gysgyçlar, galstuklar, golf bellikleri, kuboklar, maýatnikwe ş.m. Biz diňe bir bäsleşige ukyply hünärmen öndüriji bolman, sowgatlaryňyzyň talaplaryna dürli çözgütleri hödürlemäge hem ukyplydyrys. Biziň toparymyz her dürli metal mahabat sowgatlaryny öndürmäge we dürli görnüşli mahabat sowgatlarynyň talaplaryna çözgütleri hödürlemäge bagyşlanýar. Bütindünýä.

On ýyldan gowrak zähmet çekensoň, Aohui sowgatlary barnyşan, kynçylyk teňňeleri, medallar, guşak guşaklary, açar zynjyrlary, çüýşeleri açýan ygtybarly we öňdebaryjy öndüriji we işewür hyzmatdaşy hökmünde tanaldy.,çüýşe açýanlar, bellikler, holodilnik magnitleri, gysgyçlar, galstuklar, golf bellikleri, kuboklar, maýatnikwe ş.m. bu biziň esasy artykmaçlygymyzy görkezýär: “tizlik” “hyzmat” “hil borçnamasy”

näme edýäris?

“Aohui Sowgatlar” her dürli nyşany, dodak çüýşesini, teňňeleri, medallary, açar zynjyrlary, guşak çeleklerini, çüýşäni açýanlary, bellikleri, holodilnik magnitlerini, galstuk gysgyçlaryny, goltuklary, golf şar belliklerini, kuboklary, maýatnik we ş.m. , mahabat sowgatlary, işewürlik sowgatlary, hünär önümçilik liniýasyndan başga-da, çalt çeper eserleri döretmek üçin hünärmen dizaýnerimiz bar, önümçiligimiziň çäginde öl möhüri, gidrawmatiki zarba, guýma, örtük, ýumşak emal, gaty emal, ýüpek ekran yzlary, uv yzlary bar , epoksi gümmez, lazer, gyrasy kesmek, göwher sazlamak we ş.m. Şeýle hem, metaldan PVC materialy, silikon materialy, akril material, deri materialy, polotno materiallary, Hytaý we ş.m. bilen birleşdirmek ýaly dürli materiallara birleşdirmäge ukyplydyrys. ýöriteleşdirilen bukjanyň, sowgat gutusy, agaç gutusy, mahmal guty, deri guty, kagyz kartoçkasy, mahmal halta, akril guty we ş.m. tapawudy ýok, dizaýn ukybynyň we önümçilik ukybynyň doly bukjasy bize bir duralga bermäge mümkinçilik berýärdizaýn we önümçilik çözgütleri, müşderimize netijeliligini ýokarlandyrmaga we umumy satyn alyş çykdajylaryny azaltmaga kömek etmek.Haýsy mahabat sowgatlary, iş sowgatlary, çäre sowgatlary, baýrak sowgatlary, işgär sowgatlary we ş.m. tapawudy ýok .Ahui sowgatlary iň gowy saýlawyňyzdyr.

  • sahypa-12
  • sahypa-img1 hakda
  • sahypa-img
  • sahypa-img3
  • takmynan-img2
  • sahypa-img2 hakda
  • img1 hakda
  • sahypa-img4

Korporatiw medeniýetimiz

“Aohui Sowgatlar” 2009-njy ýylda döredilenimizden bäri häzirki wagtda 100-den gowrak işçi bilen bir topara öwrüldi, zawodymyzyň meýdany 4500 inedördül metrden hem geçýär.Salesyllyk satuw ýolumyz 300,000 ABŞ dollaryndan gowrak artdy, bu derejä çenli ösüp bileris, esasanam wepaly işçini gazanmak we uzak möhletli wepaly müşderileri gazanmak üçin ygtybarly işewürlik gazanmak üçin adamlaşdyrylan Korporatiw medeniýetlerimiz.

takmynan_ico (2)

Esasy ideologiýa

Aohui sowgatlary, buýsanjym

takmynan_ico (1)

Korporatiw esasy ösüş pelsepesi

Bütewilik dünýäni ýeňýär, sazlaşyk pul gazanýar, hiç bir iş gaty uly ýa-da gaty kiçi däl, biz her bir müşderä hyzmat etmegi maksat edinýäris, sebäbi müşderi birinji ýerde durýar, hil birinji ýerde durýar, korporatiw dolandyryşy bagtly edýär, müşderimize bagtly hyzmat edýär, işgärlerimize bagtly ösýär .

takmynan_ico (3)

Korporatiw wezipe

Bile ulalyň we bagtly durmuşda ýaşaň

Korporatiwiň esasy aýratynlygy

“Bütewilik dünýäni ýeňýär” elmydama iş alyp barmagyň esasy maksadymyzdy, bu hem müşderiler we işgärler tarapyndan tanalmagymyzyň esasy bolup durýar, bu hem müşderiniň ygtybarly hyzmatdaşy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzyň esasydyr.

Şeýle hem, ýokary standartlara we oňyn we çalt jogap ruhuna eýe bolan güneşli topar.Şeýle hem, kärhanamyz bagtly we ýakymly iş gurşawyny we atmosferany üpjün etmegi maksat edinýär, sebäbi bagtly we ýakymly iş gurşawy bagtly we sagdyn işgärleri we korporatiw medeniýeti döredýär, şeýlelik bilen müşderilerimize ýakymly hyzmat bermek we müşderilere ýakymly tejribe bermek üçin müşderilere ýakymly tejribe bermek, dogruçyllygyň we lezzetiň esasynda, ähli eserleri ahyrsoňy çeper eser bolmak üçin yzarlamak.

Bazara hyzmat edýäris

Sport we çäre baýraklary, Baýramçylyklar we syýahatçylyk ýadygärlikleri, baýraklar ýa-da habarlylyk, multfilm we mahabat mahabaty, haýyr-sahawat, jemgyýetçilik, işewürlik we çakyr sowgatlary we ş.m.

Progfssional (2)

PROGFSSIONAL

Hünärmenlik, Toparymyzyň agzasynyň 8+ ýa-da 10+ ýyllyk tejribesi bar we zawodymyz bu ugurda 15 ýyla golaý ýöriteleşenligi üçin edýän işlerimiziň esasyny düzýär.

döredijilik we inowatiw

Döredijilik we täzelik

Baý tejribelerimiz we hünär pikirlerimiz diňe bir önümçilik bilen çäklenmän, bazarda-da.AoHui Badge Sowgatlarynyň döredijilik we innowasiýa ideýalary we dizaýny, durnukly we uzak möhletli ýerli bazary gazanmak üçin size uly kömek eder.

Tizlik (2)

Tizlik

“Aohui Badge Sowgatlar” öýde doly we doly işleýän az sanly öndürijiniň biridir, bu önümçilik wagtynda gaty tizlikli hyzmat hödürläp, hiline gaty gowy gözegçilik edip biljekdigimiziň esasy sebäbi.

Dizaýn

Dizaýn

“Aohui Badge Sowgatlary” hakykatdanam dizaýn topary bolan we dizaýnerimiz 10 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda işleýän az sanly öndürijidir.Öýde hem önümçilik, hem dizaýn edýäris.Dizaýnlar bazaryň tendensiýalaryna esaslanýar we işewürlik gerimiňizi giňeltmäge kömek edýän has köp moda we nusgawy önümleri öndürýär!

Hil

Hil

Hil biziň işimiz üçin iň möhüm zat, önümlerimiziň hemmesi paket we eltilmezden ozal 100% barlandy.Şonuň üçin müşderimize hil taýdan borçnama bermäge ynamymyz bar. Eger haýsydyr bir erbet haryt tapylsa, mugt çalyşmak derrew iberiler

Ygtybarly

Ygtybarly

Işgärlerimiziň hemmesine ýokary hormat goýýan iş etikamyz hökmünde, bazary bilelikde gazanmak, bilelikde ýagty geljegi döretmek üçin uzak möhletli işewür hyzmatdaş gözleýän bagtly, wepaly, dogruçyl iş.