banner (3)

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Meniň ideýam / logotipim / sungatym boýunça takyk öndürip bilersiňizmi?

J: Elbetde, biz ýörite önümler üçin hünärmen öndüriji, bize ideýa ýa-da logotip şekilini berýärsiňiz, hünärmen dizaýnerimiz, pikiriňizi hakykata öwürmek üçin tassyklamak üçin çeper eserler döreder.

S: Zawodyňyzdan başlajak MOQ barmy?

J: Asla ýok, 1pc ýa-da 10pc ýa-da 100pcs ýa-da 10000pcs bolsun, islendik mukdarda öndürip bileris.

S: Adaty paketiňiz näme we markamy tanatmak üçin öz paketimi düzüp bilerinmi?

J: Biziň standart bukjamyz aýratyn polibagdyr.Customöriteleşdirilen paket mähirli garşylanýar, talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin her hili paket öndürip bileris.

S: Gowşurmagyň haýsy görnüşleri bar?

J: Bizde iň çeýe eltiş wariantlary bar, meselem, çalt eltip bermek, howa, deňiz we ş.m. Hemmesi gapyňyza eltip biler, diňe içerde eltip bilersiňiz.

S: Halkara gyssagly eltip bermegiň haýsy görnüşi bar?

J: Mysal üçin, bizde DHL, Fedex, TNT, UPS ýa-da kiçi ýa-da orta sargytlara ýa-da gyssagly sargytlara laýyk gelýän gyssagly opsiýalar üçin ýörite setir bar.J: Biz DHL, FEDEX, UPS we beýleki halkara ekspress kompaniýalarynyň ýokary derejeli şertnamaly müşderisi.Bölekleýin gyzgyn liniýalaryň bahasy 20% -den pes.Harytlary eliňize ýetmek üçin çalt, täsirli we arzan çykdajy ediň.

Howa ýa-da deňiz ýa-da otly bilen 35-45 günde zerur bolmadyk uly sargytlar üçin amatly

Umuman, sargytlar boýunça umumy çykdajylaryňyzy azaltmak üçin iň amatly eltiş usullary barada ara alyp maslahatlaşarys.

S: Gowy gözegçilik edýärsiňizmi?Erbet hili bolmadyk bolsa mugt çalşyp bilerinmi?

J: Hawa, taýýar önümleri gaplamazdan we ibermezden ozal 100% gözden geçireris.Islendik ýörite sargytlar üçin satuwlarymyz, ibermezden ozal harytlaryň 100% gowydygyna göz ýetirmek üçin harytlary şahsy barlamaga kömek edip biler.

10 ýyldan gowrak tejribämizde gaty az hilli ýagdaý ýüze çykdy.Haýsydyr bir erbet hil bagtly, mugt çalyşmak jogapkärli öndüriji ýaly edilip bilinse, biziň bilen söwda etmek gaty ygtybarly.

S: Zawodyňyza baryp bilerinmi?

J: Elbetde, bize baryp görmek mähirli garşylanýar.Duşuşyk gurmak üçin bize e-poçta ibermek

S: Bir waka üçin önümlerim gerek bolsa, sargytymy nädip çalt tamamlap bilersiňiz?

J: Umuman önümçilik wagtymyz 12-14 gün.Waka elementleri üçin 5-9 günde öndürip bileris.Barlamak üçin zatlaryňyzy bize iberýär

S: Köpçülik başlamazdan bir nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, elbetde.Fiziki nusgany size ýa-da galyndy zarýady tölenenden soň barlamak üçin nusga suratyny iberip bileris.

S: Iň başdan geçirenlerimiz näme?

J: 1), doly önümçilik prosesi bar we ähli amallar öýde amala aşyrylýar, bu bolsa çykdajylara, tizlige we hil gözegçiligine iň köp artykmaçlygymyzy berýär.

2) .Biziň hünärmen dizaýnerimiz 2D we 3D sungat eserlerini iň çaltlyk bilen işläp biler

3) .Biziň işimiz has dürli-dürli we giňişleýin, biz guýup ölüp bileris, urup bileris, möhür basarys, ýumşak emal, gaty emal, ýalpyldawuk bolup bileris

epoksi, pad yzlary, UV yzlary, garaňky, lazer, kristal we ş.m. ýa-da PVC, silikon ýa-da çin ýa-da metal bilen birleşdirilen akril material

4) .Gadymy teňňeler we it bellikleri we başgalar üçin öz maglumatlaryňyzy sazlamak üçin köp açyk galyplary döretdik, uniwersal görnüşi gözleýän bolsaňyz arzan bolup biler.

S: Tölegleriň möhleti we usullary näme?

J: Adatça köp mukdarda başlamazdan ozal 30% goýum we iberilmezden 70% balans, köpüsi size önümleri görkezmäge taýyn bolanda surat we wideo ibereris

Töleg usullarymyz gaty çeýe, L / C, T / T, Paypal, Western Union we ş.m. bolup biler.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen gürleşiň

S: Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

J: Hawa, jogapkärli we ygtybarly öndüriji hökmünde önümlerimiz bilen ýokary hilli gözegçilik edýäris we müşderimiziň gowy haryt almagy üçin eltiş ätiýaçlandyryşyny töleýäris.

wagtynda eltip beriň.Müşderimize hilimize ýa-da wagtynda ýa-da gowşurylyşyna garamazdan biz bilen işleşip bilersiňiz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?