banner (4)

Habarlar

habarlar

Bu ugurda 15 ýyllyk önümçilik tejribämizde, Aohui Badge Sowgatlary, käbir müşderileriň gutarmagyň arasyndaky tapawut bilen tanyş däldigini görýär: dünýä urşy z teňňelerine, wwz teňňelerine, wnz teňňelerine garşy çykmak üçin gara nikel we gara boýag. , emal edilen teňňe teňňeleri, 19 sany teňňe teňňesi, teňňe teňňeleri, polisiýa garşy teňňeler, 99 nyşan, balidan nyşany we ş.m. Şonuň üçin bu gün gara nikel bilen gara reňkiň arasyndaky tapawut barada gürleşmekçi bolýarys, bu kömek edýär Müşderi haýsy örtük, haýsy teňňelere, nyşanlara, dodaklara, medallara, açar zynjyrlaryna, guşak guşaklaryna we ş.m.

Esasan seredeniňde, gara nikel çal reňkli, gara reňk bolsa kömüriň özi ýaly hakyky gara.Şonuň üçin galkan nyşany, howpsuzlyk nyşany, FBI nyşany, adaty teňňe, gümrük teňňesi, harby teňňe, harby teňňe, goşun teňňesi, hakyky teňňe, deňiz teňňesi, emal teňňesi we ş.m. üçin hakyky gara gözleýän bolsaňyz. gara reňk bilen gitmeli.

Metal açar zynjyry, ýörite açar zynjyry, 3D açar, 3D açar zynjyry, Marvel Keychain, günbatar guşak çelekleri, çempion guşak çelekleri, Pin çelekleri, omörite guşak çelekleri, Kowboý guşak çelegi we ş.m. üçin has ýalpyldawuk bezeg gözleýän bolsaňyz. seredeniňde premium görünýän gara nikel, ulanylanda çydamly we has güýçli örtük.

Amaldan aýtsak, bu 2 dürli proses, gara nikel elektroplat bolup, birnäçe prosesi talap edýär we örtük howuzunda has köp wagt sarp eder we çig mal we zähmet üçin has köp çykdajy eder, ýöne gara reňk örtük howuzynda has gysga wagt saklaýan elektroforezdir; .Gara nikel metal ýüzünde inçe, ýöne has güýçli örtük ýaly görünýär, gara reňk has galyň görünýär, ýöne ulanylanda çykarmak has aňsat.Şeýlelik bilen, şahsylaşdyrylan sport medallaryňyzy, şahsylaşdyrylan marafon medallaryňyzy, şahsylaşdyrylan baýraklaryňyzy, şahsylaşdyrylan ýalpyldawuk medallaryňyzy, asma medallaryňyzy, süýşüriji medallaryňyzy, halkaly medallaryňyzy, triatlon medallaryňyzy, nan ýatlamalaryňyzy we ş.m. mahabat sowgatlaryny haýsy görnüşde ulanjakdygyňyzdan ikirjiňlenýän bolsaňyz. bu giriş makalamyzy okaň we gutarnykly ikisiniň suratlaryna serediň, tapawudyny aýdyň görersiňiz we ideal önümleriňize ýetmek üçin dogry kararlar berersiňiz.

Şeýle hem baý tejribämiz ýaly, boýag reňkli nagyşlar, nyşanlarda, emal nyşanlarynda ýa-da emal emeli teňňelerde ýa-da ýörite sport medallarynda we ş.m. giňden ulanylýar. Gara nikel, adatça ýokary hilli guşak, açar zynjyrlary we ş.m. .Bu düzgünleri takyk ýerine ýetirmek zerur däl bolsa-da, öz önümleriňizde haýsy önümi öz islegleriňize görä ulanmalydygyny kesgitläp bilersiňiz .Aohui Badge Sowgatlary, pikirleriňizi durmuşa geçirýän ýa-da logotipiňizi ýa-da markaňyzy önümlerimiz bilen gowy görkezmek üçin elmydama hünärlidir. ýa-da gowy dabaraly köpçülikleýin teňňe, medal önümleri.Biz bilen işleşip, uzak möhletli işewür hyzmatdaşlar hökmünde çalt, ygtybarly, tygşytly zawod taparsyňyz.

asdada1
asdada2

Şeýle hem, önümçilik aralygymyz üçin iň soňky standart örtük diagrammasyna serediň, ýukajyk nyşan, nyşan, adaty synag teňňeleri, adaty medallar, ýörite düwmeler, ýörite guşak çeňňegi, a çüýşäni açýanlar, ýörite bellikler, ýörite gysgyçlar ýa-da galstuklar ýa-da holodilnik magnitleri ýa-da golf şar bellikleri we ş.m.

Biz size 15 ýyllyk baý önümçilik tejribesi bilen hyzmat etmek üçin geldik.

asdada3


Iş wagty: Iýul-11-2022