banner (4)

Habarlar

habarlar

KOMBI awtoulag ýadygärlik hökmünde teňňelere garşy çykýarsargyt şu gün işleýär!

Muny öndürmek üçin önümçilik ädimlerini hödürlemäge rugsat beriňawtoulag teňňeleriädimme-ädim

Ilki bilen, düşünişmezligiň bolmazlygy üçin müşderiniň 2D çeper eserindäki ähli jikme-jiklikleri Pantone reňklerine ýa-da metal böleklerine garamazdan barlandygyna göz ýetirdik.

Adaty KOMBI awtoulag kynçylygy C1
Adaty KOMBI awtoulag kynçylygy C2
Adaty KOMBI awtoulag kynçylygy C3

Busink garyndysy ýumşak eaneml teňňesigadymy nikel bezeginde we öň tarapynda 8 sany ýumşak emal reňk we arka tarapynda 2 ýumşak emal reňk bilen ulanylýar, reňk ýaşyl 355c we sary c ýaly täze birleşme bolup durýar.

Gadymy nikel bezegi bilen, dowamly bezegkyn teňňeelinde saklamak ýa-da biri-biriniň arasynda çalyşmak isleseňiz.

Gyradaky tekst teksti okamagy aňsatlaşdyryp biljek gara emal bilen doldurylýar.

Bu baradateňňe, ýumşak emal kynçylyk teňňeleriniň öň tarapynda 2D awtoulagyň ýa-da arka tarapynda 3D awtoulagyň arasynda gowy deňeşdirme görüp bilersiňiz.gadymy nikel teňňeleri.

Görşüňiz ýaly, 2D eanmel reňkli dizaýna ýetip biljek reňkler bilen doldurylýar.3D awtoulag reňksiz metaldyr, ýöne awtoulagyň görnüşi barada has jikme-jik maglumatlary görkezip biler.

Bu hem dizaýn etmek üçin iň oňat maslahatlardyrtoparlaýyn teňňe ýa-da ýadygärlik ýadygärlik teňňesi ýa-da harby kynçylyk teňňesi ýa-da polisiýa garşy teňňe ýa-da waka garşy teňňe ýa-da wagtal-wagtal kynçylyk teňňesi we ş.m.özüň üçin

Adaty KOMBI awtoulag kynçylygy C4

Ahyrynda aşakda taýýar önümleriň görkezilişiýumşak emal kynçylyk teňňeleri, öň we arka nähili görünýär.Örän tekiz fon metalyna serediň, ýokary derejede ýalpyldawukdygyny we önümçilik liniýamyzyň hiline gaty gowy üns berýändigini görkezýär.Bizteňňe öndürijidiňe ýokary hilli öndürýärşahsylaşdyrylan teňňeler

Adaty KOMBI awtoulag kynçylygy C5
Adaty KOMBI awtoulag kynçylygy C6

Customörite emal teňňe teňňeleri, nan teňňeleri, emal dyrnagy, ýörite emal nyşany, ýörite teňňe teňňeleri, ýadygärlik teňňeleri, ýörite medallar, ýörite sport medallary, ýörite açar zynjyrlary, ýörite çempion guşak guşaklary üçin ygtybarly we uzak möhletli üpjün ediji gözleýän bolsaňyz. , ýörite kuboklar, çüýşeleri açýanlar, ýörite galstuklar, ýörite gysgyçlar, ýörite bellikler, müşderi holodilnik magnitleri we ş.m.“Aohui Badge Sowgatlar” Hytaý bazaryndaky iň oňat wariantlaryň biridir. Aşakda önümçilik aralygymyz üçin iň soňky standart örtük salgylanma diagrammasy.

Adaty KOMBI awtoulag kynçylygy C7

Iş wagty: Iýun-06-2022