banner (4)

Habarlar

habarlar

Öndüriji öndürýän önümlerine näçe hyjuwly bolup biler?120% diýerdim, hytaý dilinde sitatalar doly hyjuwly, özüne çekiji diýmekdiriki taraplaýyn tanamak we hyzmat kynçylyk teňňeleri, Weteran teňňeler, Disneý teňňeleriöndürýäris.

“Greenaşyl kitap” filmindäki sitatany ulanmak: Kakam näme etseňizem, 100 göterim ediň, işleýän ýaly işläň, gülýän ýaly gülüň we iň soňky naharyňyz ýaly iýiň diýýärdi.

Bu, toparymyzyň önümlerimize, müşderilerimize, gündelik edýän işlerimize bolan garaýşy we şuAohui nyşan sowgatlary 'kompaniýa medeniýeti.

Aşakda goýan hyjuwymyz ýalyCustörite weteran teňňeleri, ýörite goşun bölümi teňňeleri, howa güýçleriniň weteran teňňeleri we başgalar.

Mysal üçin, ilki bilen, hudo artistnikimiz, ýaragyňky ýaly 3D nyşanyny aç-açan etmek üçin, çyzgydaky baý tejribelerinden peýdalanyp, ähli ownuk jikme-jiklikleri açyk görkezýär, şonuň üçin müşderiniň habaryny bildirmek üçin hakyky ýarag nusgasy ýaly ýaragyň tutawajynda we spanner meýdançasyndaky hatda ownuk jikme-jiklikleri hem aýtmagy halaýar.Jikme-jiklikleri görkezmek üçin aşakda 2D we 3D sungat eserlerine serediň.

1

 3 4

Soň bolsa önümçilik işgärimiz, gündelik işlemeklerine höwesliýokary hilli howa güýçleriniň buýsanç teňňeleri, Deňiz goşunlary derejeli teňňeler.
Aşakdan taýýar suratHarby-deňiz weteran teňňeleri, deňiz güýçleriniň teňňeleri, deňiz güýçleriniň baýrak teňňeleri
Beýleki desgalar bilen deňeşdirilende ajaýyp hilli teňňäniň jikme-jikliklerini görüp bilersiňiz.Logotipiň has aýdyň bolmagy üçin tekiz we gysga sözlere, ýumşak ýumşak emal bezegine, tekiz jikme-jik 3D nyşanyna, ýokary galdyrylan we çekilen metallara serediň.

5

Esasanam ýaragyň nyşany üçin ýaragyň, tutawajyň we pyçagyň jikme-jiklikleri gaty hakyky.Bularyň hemmesi, işçimiziň ussatlygy we hyjuwy, şonuň üçin her gün gaýtalap işlemekden ýadamaýarlar, ýöne önümçilik döwründe ajaýyp işe üns bermegini talap edýärler.“Disney Challenge” teňňeleri, altyn teňňeler, kümüş teňňeler.

6

Customörite emal teňňe teňňeleri, goşun baýrak teňňeleri, goşun maşgala teňňeleri, kenar gurady buýsanç teňňeleri, disneý teňňeleri, weteran teňňeler, oýulyp boljak teňňeler, Disneý ýadygärlikleri we ş.m. üçin ygtybarly we uzak möhletli üpjün ediji gözleýän bolsaňyz.Customörite kynçylykly teňňeleriň diňe bir görnüşi bilen çäklenmän, her dürli aýlaw, nyşan, nyşan, nyşan, emal çeňňegi, hyzmat nokatlary, ýörite nokatlar, baýdak aýlawlary, aksiýalar, medallar, sport medallary bilen hem ökde. , metal medallar, marafon medallary, baýraklar medallary we ş.m.

Aşakda önümçilik aralygymyz üçin iň soňky standart örtük çyzgysy.

7


Iş wagty: Iýun-10-2022