banner (4)

Habarlar

habarlar

Müşderiler dodak çeňňegini dizaýn edenlerinde, adaty altyn örtük, nikel örtük, mis örtük, gadymy örtük, mat örtük we ş.m. .

Maslahat berjek gaty üýtgeşik örtükimiz bar, aşakdaky mysallarymyz üçin älemgoşar altyn

syhed (1)

Hyzmat nokatlary, at nyşanlary, baýdak aýlaw nokatlary, gül aýlaw nokatlary, gaty emal çeňňek nyşanlary, ýumşak emal çeňňek nyşanlary, hyzmatdaşlyk nokatlary, tanamak nokatlary, beýsbol çeňňekleri, söwda nokatlary ýaly her dürli adaty lapel pinini ökde we başarnykly öndüriji hökmünde. , ätiýaçlyk nokatlar beýsbol oýnaýjy çeňňekler, beýsbol emal çüýleri, howpsuzlyk nokatlary, weteran çeňňekler, dünýä baýdak nokatlary we ş.m.

Aboveokardaky mysal ýaly, älemgoşar altyn ýumşak emal prosesi ýa-da ýalpyldawuk ýa-da epoksi gümmez prosesi bilen ulanylyp bilner.

Rainlemgoşar altyny öndürmek ädimi, altyn ýa-da nikel ýa-da bürünç ýa-da mis ýa-da gadymy we ş.m. ýaly adaty örtüklerden has köp ädimdir.

Rainlemgoşar altyn üçin ilkinji ädim, älemgoşaryň altynynyň tekiz we güýçli bolmagyny üpjün edýän älemgoşar altyny ýerine ýetirýän esasy örtükli nikel örtük bilen gitmeli. Soňra beýleki örtükler ýaly adaty iş bolar.Hemişe bolşy ýaly, örtükden we taýýar önümlerden soň 100% gözden geçireris, şeýle hem san nokatlary, soňky nokatlar, elipbiý nokatlary, älemgoşar çeňňekleri, şepagat uýalary, sport nokatlary, ýyldyz çeňňekleri, döwlet baýdaklary, dürli nokatlar ýaly harytlara mümkinçilik dörederis. , ABŞ-nyň emal çeňňekleri, 3D çeňňek çeňňekleri, agzalyk nokatlary, haýyr-sahawat nyşanlary, göknar çeňňekleri, ýadygärlik nyşanlary, ýadygärlik nyşanlary, çeňňek broşkalary, Ruby çeňňekleri, 1-1 / 4 Inç hyzmat nokatlary we ş.m. % gowy şertlerde müşderi biziň we önümlerimiz bilen işlemekde ajaýyp tejribä eýe bolar.

Şeýle hem lenta gysgyçlar, gysgyçly gysgyçlar, süýşýän gysgyçlar, yşyk-diodly indikatorlar, jemgyýetçilik hyzmat nokatlary, asma nokatlar, ýalpyldawuk nokatlar, ýalpyldawuk nokatlar, enigma nokatlary ýaly älemgoşaryň altyn örtükleri bilen hem ulanylmagy maslahat berilýär. Lapel çeňňegini beýleki umumy örtüklerden has ýalpyldawuk we özüne çekiji we ajaýyp ediň.

Aohui nyşan sowgatlaryýaly adaty lapel pin üçin ygtybarly we uzak möhletli üpjün ediji

içi boş nyşanlar, egirme çybyklar, Disneý çeňňekleri, Disneý emal çeňňekleri, Pop Mart Pins, 999 kümüş aýlaw çeňňekleri, arassa altyn aýlaw çeňňekleri, magnit aýlaw çeňňegi, işgär nyşanlary, hristian lapel çeňňekleri, polisiýa nyşany, lukmançylyk nyşany, merjen lapel pinler we ş.m.Aohui nyşan sowgatlarydiňe bir umumy örtük boýunça hünärmen bolman, älemgoşar altyn, wakuum örtük ýa-da indiki tapgyra giriziljek anodizasiýa ýaly beýleki ajaýyp örtüklere hem ökde.Bizi yzarlaň ýa-da höweslendirmek üçin bize bir zat beriň.Aohui nyşan sowgatlaryüpjün ediji hökmünde iň oňat wariantlaryň biri. Aşakda önümçilik aralygymyz üçin iň soňky standart örtük salgylanma diagrammasy.

syhed (2)


Iş wagty: Awgust-16-2022