banner (4)

Habarlar

habarlar

Bazarda teňňäni adaty altyn teňňelerden, kümüş teňňelerden, nikel teňňelerden ýa-da altyn emal dyrnaklaryndan, şahsy emal medallaryndan we ş.m. teňňäni has ajaýyp etmek üçin teňňäniň ýörite bezegini gözleýän ýokary derejeli ýa-da premium müşderi bar. “Aohui Badge Sowgatlaryndan” goşa örtükli ýa-da üç gezek örtülen gaty amatly proses.

Örtük öndürýän zawodymyz bu işde gaty tanyş we ökde, käbirleri köpürjikler bilen pes hilli bezeg, altyn kümüşden ýasalan teňňeleriň örtülen kemçilikleri, altyn kümüşden ýasalan gaplar, altyn kümüş bürünç sport medallary we ş.m. .

3 ädimden birneme has jikme-jik bu prosese geçeliň:

A.Bu prosesiň ädimleri
B. Bu prosesiň mysallary
C. Öz şahsy amallaryňyz üçin näme edip bileris.

Birinji ädim, munuň nähili işleýändigi, mysal üçin, altyn + kümüş goşa örtükli teňňe, örtügi nädip başlarys?

Ilki bilen, teňňe örtük taýýar bolanda, haýsy meýdanyň uludygyny kesgitläris, mysal üçin, altyn meýdany has uly bolsa, ilki nikel örtügini ederis, soňra bu boýagda altyn bolan meýdany ýapmak üçin ýörite boýag ulanarys. örtügi, gutarnykly goşa örtükli bolandygyna göz ýetirmek üçin gaty möhüm ädim, ähli ýeriň reňkli reňk bilen örtülendigine göz ýetirmek üçin tehnik gaty seresap we ökde bolmaly, şonuň üçin nikel gitmez altyn bezeg meýdançasynda.

Ondan soň kümüş örtük etmek üçin altyn aýlaw çeňňegi, altyn teňňeler, altyn medallar, altyn açar zynjyrlar, altyn guşak çelekleri, altyn çempion ýüzükler kümüş örtük howzuna goýlar.

Altyn medal we kubok kümüşden ýasalan gaplar, altyn disneý teňňeler, altyn disneý emal söwda nokatlary, altyn disneý medal saklamak we ş.m. gutarandan soň, önümler altyn meýdançadaky boýagy ýuwmak üçin ýörite howuza salynar, soňra altyn örtük kümüş örtük bilen birlikde görkeziler, metal sport baýraklary marafon medallarynyň ajaýyp goşa örtügi, Harby deňiz weterany teňňeli oýnalýan disneý ýadygärlik teňňeleri, emal hyzmatynyň weterany dünýä baýdak nokatlary çykar.

Indi adaty kynçylyk teňňelerini, ýörite ýadygärlikleri, ýörite sport medallaryny, ýörite baýrak medallaryny, ýumşak emal çüý nyşanlaryny goşa örtmek üçin aşakda birnäçe mysal görüp bilersiňiz.

çelekler1
çelekler2
çelekler3
çelekler4

Netijede, bu amal adaty teňňeleriň, sargyt çüýşeleriniň, ýörite medallaryň, guşak guşaklarynyň we ş.m. sargytlar üçin ulanylyp bilner. Umuman, öndürip biljek önümlerimiziň hemmesi.

Sargyt mukdary üçin iň az mukdarda haýyş ýok. Şonuň üçin goşa örtükli ýa-da üç gezek örtülen ýörite örtükli pin, ýöriteleşdirilen teňňeler, ýörite baýraklar, sport medallary, marafon medallary gözleýän bolsaňyz, bize ýüz tutup bilersiňiz.Biz gaty hünärmen.

Ahyrynda, diňe salgylanma üçin adaty ýeke-täk örtük çyzgysy.

asdada3


Iş wagty: Awgust-09-2022