banner (4)

Habarlar

habarlar

Orta güýz festiwaly üçin aýratyn bir ýyl (Aý senenamasynda 15-nji awgust), sebäbi Mugallymlar güni (10-njy sentýabr).Festiwalyň ýakynlaşmagy bilen, işgärlerimiziň hemmesiniň gelmegine begenýäris, sebäbi bu diňe bir dostlarymyz we maşgala agzalarymyz bilen birleşen pursatlar däl, eýsem umumy dynç alyş güni we 10-njy sentýabrdan 12-nji sentýabr aralygynda dynç alýarys.thbu ýyl işden çykýarys, şonuň üçin maşgala we dostumyz bilen birnäçe günlük dynç alyşdan lezzet alyp, dynç alýan wagtlardan we ajaýyp iýmitlerden, şol bir wagtyň özünde adaty däp bolan aý tortlaryndan lezzet alyp bileris.

Şäher, ýollary bir gapdala çyralary bezemek, asylan aýratyn bezeg çyralary, söwda merkezinde bezemek we ş.m. Orta güýz festiwaly atmosferasyndan doly.

Sowgatlar4
Sowgatlar5

Işde bagtly, durmuşda bagtly ýa-da durmuşda bagtly, işde bagtly hasaplaýan iş hökmünde.

Staffhli işgärlerimiz, müşderilerimiz, üpjün edijilerimiz we hyzmatdaşlarymyz üçin aý torty we miweleri taýýarladyk we bagtyň hemmesi bilen paýlaşýarys.

Düwürtikler, medallar hünär zawody hökmünde, festiwalymyzy bezemek üçin towşan şekilli pyntyklar, aý tort tortlary ýaly köp sanly ýurt baýdak nokatlaryny we festiwal lapel pinlerini öndürmek bilen meşgullanýarys. bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gysgyçlar, baýdak şekilli gysgyçlar ýa-da ýurt şekilli gysgyçlar.

15 ýyl töweregi iş tejribesi bolan zawod hökmünde, baýdak çeňňeklerinden, festiwal nokatlaryndan, polisiýa nyşanyndan, habardarlyk nokadyndan, söwda nokady, Hallowin çeňňegi, Karnawal çeňňegi, Ro Christmasdestwo çüýşesi, Hyzmat ýyly, Baýdak çeňňegi, Döwlet Çeňňek, geýim eşikleri, çeňňek harplary, sanlaryň sany, ýumşak emal dodak çeňňekleri, gaty emal dyrnak çeňňekleri, disneý dyrnaklary we ş.m. aşakdaky mysallar boýunça biziň hünärimizdir. Şeýle hem aşakda saýlamalar üçin dürli arkalar bar. Müşderimiz tarapyndan dünýäniň dürli künjeginden giňden ulanylýan mysallar.

Hünärmen kärhana hökmünde diňe bir iň çalt we bäsdeşlige ukyply hyzmat we çykdajylar bilen çäklenmän, önümlerimize, bazary gazanmaga kömek etmek üçin hilimiz bar, enjamlaryň doly toplumyna eýe bolanymyz üçin bazarda şeýle bäsdeşlik edip bileris. şol sanda örtüji maşynlar, öl guýma maşynlary, öl kesiji maşynlar, awtomatiki emal maşynlary, UV yzlary, epoksi maşynlar we ş.m.

Biz OEM we ODM zawody AKA, bazaryňyzy bilelikde gazanmaga kömek edýän ygtybarly işewür hyzmatdaş.

Iň soňkusy, iň azyndan: önümçilik liniýamyz 10-njy sentýabrdan 12-nji sentýabr aralygynda ýapylarthOrta güýz festiwaly üçin.Her kim dynç alyşyňyzdan we pursatlaryňyzdan lezzet alar diýip umyt edýärin.Bagtly durmuş, bagtly işçi, işiňiz bagtly!

Sowgatlar1
Sowgatlar2

Sowgatlar3


Poçta wagty: 09-2022-nji ýyl