banner (3)

OEM / ODM

OEM & ODM dizaýn hyzmaty

A. Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?

1.Biz bazarda gönüden-göni zawod kepillendirilen hil we iň bäsdeş nyrh!

2. Sink garyndysy, demir, bürünç, pewter, alýumin, polat, arassa kümüş, arassa altyn we ş.m. ýaly islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin her dürli metaldan önüm öndürmäge mümkinçilik berýän çylşyrymly ussahana.

3.15 ýyllyk OEM & ODM tejribesi bize çalt jogap bermäge we müşderiniň bazaryna derrew eltip bermäge mümkinçilik berýär

4.Biziň taslamaňyza iň çalt çözgütleri hödürlemek üçin öz gözleg toparymyz bar

5.Biz Sedex barlaglary, Disneý Fama we ş.m. bilen resmi barlag zawody.

6.Biz bilen işlemek töwekgelçiligiňizi azaldýan 100% hil borçnamasyny berýäris, hilini üpjün etmek üçin önümçilik wagtynda 100% material barlaýarys, 100% barlag edýäris, 100% funksiýa synag edýäris, şonuň üçinem bu borçnamalary ýerine ýetirjekdigimize ynanýarys

B. Zawod gezelenji

1. Her dürli galyndy dizaýnyna we kesilmegine ukyply kesmek bölümi

2. Örmek / guýmak / guýmak / süpürmek, guýmak, ýygnamak we ş.m. ukyply bölüm.

3.Polishing bölümi - harytlary / daşlary ýuwmak prosesini ýokary derejede ýuwmaga ukyply

4. Her dürli örtük, goşa örtük we ş.m. başarnykly ussahanalar. Qualityokary hilli bezeg

5.Enam bölümi - ýumşak emal, gaty emal, göwher we ş.m.

6. Neşirler, CMYK yzlary, UV yzlary, ähli reňkli jikme-jiklikleri biz amala aşyryp bileris.

7. Lazer bölümi - lazer yzygiderli belgisini ýa-da ýörite maglumatlary we ş.m.

9. Satyş we eltip bermek bölümi - Müşderi hyzmaty + gowşuryş tertibi - Tizlikli topar! (Gümrük taýdan resmileşdirmekde baý tejribe)

8.Gurnama, gözleg we gaplama bölümi zatlary ýygnamaga, göwher, ýörite paket we ş.m.

C.Bol Pöndürmekts Aralyk

C-1.Eger materiallara esaslanan bolsa, aşakda gaty köp material arassa:

Dürli talaplaryňyza laýyk gelýän demir, bürünç, sink garyndysy, Pewter, polat, alýumin, arassa kümüş, arassa altyn we ş.m.

C-2.Eger önümleriň görnüşi boýunça klassifikasiýa edilse, önümlerimiziň diapazony Lapel pin, Çagyryş teňňeleri, medallar, açar zynjyrlar, guşak çelekleri, kuboklar, beýleki mahabat sowgatlary, agaç önümleri, kristal önümler, çin önümleri, akril önümleri we gaty giňdir. ýörite paket opsiýalary.

D. Iň soňunda biziň iş pelsepämiz, esasy maksadymyz bolan uzak möhletli we ygtybarly we hünärmen işewür hyzmatdaş bolmak borjumyzdyr.

1.Agtyýarlyk dünýäni ýeňýär, sazlaşyk baýlyk getirýär

2.Hiç bir iş gaty uly ýa-da gaty kiçi däl. Biz ähli işimizi birmeňzeş we birmeňzeş alyp barýarys.

3. Müşderiler we hil hemişe birinji ýerde durýar

4..Bagtly işçi, bagtly iş, bagtly müşderi, bagtly iş